ทุกชีวิต คือมิตรของเรา

การลำเลียงผู้ป่วยมีขั้นตอนอะไรบ่าง